ลืมรหัสผ่าน?

USD : Buy = 32.44/Sell = 33.09
GBP : Buy = 52.80/Sell = 54.28
EUR : Buy = 44.02/Sell = 45.09
JPY  : Buy = 31.66/Sell = 32.91

การรับจดทะเบียนบริษัทและจดทะเบียนหนังสือ
รับจดทะเบียนบริษัท
 
      รูปแบบธุรกิจต่างมีทั้งส่วนดีส่วนเสีย ขึ้นกับความเหมาะสมของขนาดและประเภทธุรกิจ ดังนั้นก่อนการเริ่มต้นธุรกิจ เจ้าของธุรกิจควรตัดสินใจว่า ควรจะจัดตั้งธุรกิจแบบใดจึงจะเหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เพื่อให้กิจการมีต้นทุนต่ำและมีกำไรสูงสุด มาดูกันตั้งแต่เริ่มแรกการเปิดบริษัทใหม่ รับจดทะเบียนบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมาก

     ปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การรับจดทะเบียนบริษัทและจดทะเบียนหนังสือ สามารถจดในวันเดียวกันได้ ทำให้ระยะเวลาที่ใช้สั้นลง แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องเอกสารที่ต้องจัดทำยังเหมือนเดิมทุกอย่าง รับจดทะเบียนบริษัทต้องเตรียมเอกสาร และข้อมูลบริษัท เช่น วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เริ่มก่อการ สำเนาทะเบียนบ้าน ของสถานที่จัดตั้งบริษัท พร้อมแผ่นที่ตั้ง แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล
All contents copyright© All rights reserved.
Website Powered by clostpath2013.org